Poslovnik družbe

POSLOVNIK DRUŽBE PANTEH d.o.o.
 
1.Splošno
1.1. Ta poslovnik ureja poslovanje družbe Panteh d.o.o. (v nadaljevanju Panteh) s partnerji.
1.2. Sodelovanje Panteha s partnerji temelji na načelu pogodbenega odnosa s partnerji.
1.3. Panteh sodeluje s partnerji, ki ustrezajo pogojem za poslovno sodelovanje.
1.4. Poslovanje Panteha s partnerji poteka na podlagi tega poslovnika. Dogovori, ki se razlikujejo od tega poslovnika morajo biti sklenjeni v pisni obliki.
1.5. S prijavo poslovnega partnerja na B2B se partner obvezuje, da je seznanjen s poslovnikom družbe, varovanjem podatkov in piškotki, ki jih uporablja spletna stran oziroma podjetje Panteh d.o.o.

2.Pogoji za poslovno sodelovanje
2.1. Panteh želi sodelovati s partnerji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so uveljavljeni na trgu,
• imajo finančne zmožnosti za izvajanje pričakovanega obsega poslovanja,
• imajo sprejemljiv in s Pantehovim programom kompatibilen prodajni program,
• imajo ustrezno usposobljeno prodajno in tehnično osebje,
• so ustrezno komunikacijsko opremljeni,
• imajo ustrezne reference pri trženju svojega prodajnega programa,
• ni fizična oseba (ne velja za s.p.)

3.Poslovno sodelovanje
3.1. Pred začetkom poslovnega sodelovanja Panteh preveri partnerjevo izpolnjevanje pogojev iz točke 2. tega poslovnika.
3.2. Panteh s partnerjem, ki izpolnjuje s poslovnikom določene pogoje za poslovno sodelovanje, sklene Pogodbo o poslovnem sodelovanju.
3.3. Morebitne spremembe pogodbe o poslovnem sodelovanju se dogovorijo v pisni obliki.
3.4. Partner bo elemente prodajnih programov tržil izključno po navedenih proizvodnih nazivih, upoštevaje blagovne znamke in določila avtorskega prava in prava intelektualne lastnine.

4.Poslovna skrivnost
4.1. Partner se obveže, da bo varoval poslovne tajnosti, s katerimi se bo spoznal med poslovnim sodelovanjem s Pantehom. To določilo velja tudi po prenehanju poslovnega razmerja.

5.Naročanje
5.1. Na podlagi partnerjevega povpraševanja Panteh izdela ponudbo, s katero določi naziv, opis, ceno in količino naročenih artiklov. V ponudbi Panteh določi tudi plačilne pogoje in ostale okoliščine predmetne prodaje.
5.2. Če ni drugače določeno, ponudba velja 2 (dva) dni. Po izteku ponudbe Panteh ne jamči več za dobavljivost in cene blaga.
5.3. Naročila, ki se sklicujejo na Pantehovo ponudbo se sprejemajo pisno po pošti, preko elektronske pošte, ali preko spletne trgovine B2B. Z uporabo elektronskih komunikacijskih poti stranki soglašata, da imajo tovrstna naročila značaj pisnega naročila.
5.4. V izjemnih primerih je možno tudi telefonsko naročanje, ki mora biti naknadno potrjeno v eni izmed oblik iz prejšnje točke.
5.5. Naročilo naj se sklicuje na Pantehovo ponudbo ali pa naj vsebuje podatke o vrsti in količini naročenih proizvodov, podatke o naročniku in podatke o načinu dobave.
5.6. Naročila so nepreklicna.
5.7. Naročilo bo praviloma obdelano v roku enega delovnega dne.

6.Obveščanje in komunikacija
6.1. Panteh partnerje informira preko pošte, elektronske pošte, preko spletnega sistema B2B ali preko spletne strani.
6.2. Elektronska pošta je osnovni in privzeti način komunikacije s partnerji. Vsi zaposleni v Pantehu imajo elektronski naslov (ime@panteh.si). Panteh pričakuje od partnerjev, da komunicirajo preko svojih uradnih elektronskih naslovov.

7.Naročanje preko sistema B2B
7.1. Panteh spodbuja partnerje k naročanju preko spletnega sistema B2B.
7.2. Spletna stran B2B posreduje informacije o Pantehovi ponudbi.
7.3. Panteh pogodbenim partnerjem omogoči dostop do sistema B2B.
7.4. Partner Pantehu sporoči seznam oseb, ki v njegovem imenu uporabljajo B2B.
7.5. Partnerji morajo na ustrezen način hraniti gesla in jih pod nobenim pogojem ne smejo posredovati tretjim osebam.

8.Odprema in prevzem blaga
8.1. Panteh si pridržuje pravico, da določi minimalni znesek naročila. Za naročila pod minimalnim zneskom naročila, Panteh lahko zaračunava manipulativne stroške.
8.2. Dobavni roki so informativni in ne vključujejo nedelovnih dni.
8.3. Pri dobavi blaga Panteh sam izbere transportno sredstvo oziroma dostavno službo. Strošek poštnine do 500€ (brez ddv) je 5€+ddv. Strošek poštnine nad 500€ (brez ddv) je brezplačen. 
8.4. Partner potrdi prejem blaga s podpisom dobavnice ali drugega ustreznega dokumenta. S tem potrdi količino in vrsto prevzetega blaga. Kasnejših reklamacij glede količine in vrste blaga ne upoštevamo.
8.5. V primeru osebnega prevzema blaga se mora partnerjev pooblaščeni prevzemnik identificirati in izkazati z ustreznim pooblastilom za prevzem.
8.6. Osebni prevzem poteka v Pantehovem skladišču, znotraj delovnega časa, to je od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 16:00 ure in v petek od 8.00 do 15:00 ure. Osebni prevzem lahko opravite, ko prejmete potrdilo, da je naročilo pripravljeno in sicer na naslovu, ki je naveden v sporočilu. 
8.7. Če partner v dveh dneh ne prevzame pripravljenega blaga, si pridržujemo pravico, da blago dostavimo stranki.
8.8. Partner mora vse reklamacije v zvezi z dobavo in kvaliteto dobavljenega blaga sporočiti najkasneje naslednji dan po prejemu.
8.9. Reklamacije glede dobavljene opreme se morajo izvršiti skladno z veljavno zakonodajo (Obligacijski zakonik) in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.


8b. Konsignacijsko poslovanje
8b.1 Pri konsignacijskem poslovanju bo Panteh poslovnemu partnerju (Pogodbenemu) dobavljal blago v njegovo skladišče (dogovorjeni naslov).
8b.2 Blago bo ob prenosu na skladišče partnerja prenešeno na virtualno skladišče.
8b.3 Vse blago ostaja v lastni Panteh d.o.o. do njegove odjave in fakturiranja
8b.4 Partner je odgovoren in dolžan prodajo konsignacijskega blaga javiti najkasneje vsak prvi dan delovnega tedna za prodajo v predhodnem tednu
8b.5 Partner je polno odgovoren za brezhibnost konsignacijskega blaga, ki ga hrani na svojem skladišču (za vsako poškodbo blaga, krajo ali napako, je partner dolžan plačati polno vrednost produkta)
8b.6 Na poziv Panteh-a d.o.o. za vračilo neprodanega konsignacijskega blaga je partner dolžan le to vrniti v roku 3 delovnih dni od izdanega poziva, ki ga prejme po e-pošti. V kolikor po pozivu blago ni vrnjeno lahko Panteh d.o.o. fakturira celotno zalogo konsignacijskega blaga na skladišču partnerja in po lastni presoji odstopi od pogodbe.
8b.7 Od konsignacijskega poslovanja lahko Panteh odstopi brez kakršnih koli pravnih posledic.
9.Plačilni pogoji
9.1. Partnerji plačujejo blago po predračunu, najmanj en dan pred dobavo blaga.
9.2. Panteh lahko po lastni presoji partnerjem odobri odlog plačila in kreditni limit.
9.3. V primeru odobritve kreditnega limita lahko partner naročeno blago plača z odloženim plačilom. Rok plačila je zapisan na fakturi.
9.4. V višino kreditnega limita se vštevajo vse neporavnane obveznosti in vsa še nedobavljena naročila partnerja.
9.5. V primeru nejasnosti in plačilih brez sklica si Panteh pridržuje pravico, da najprej zapira najstarejše terjatve.
9.6. V primeru zamude s plačilom je Panteh upravičen obračunati zakonske zamudne obresti.
9.7. Panteh si pridržuje pravico, da v primeru partnerjeve zamude s plačili, prekine vse poslovne odnose s partnerjem.

10.Odloženo plačilo in zavarovanje plačila
10.1. Kreditni limit odobri Panteh na podlagi bonitete partnerja, dosedanjega poslovnega sodelovanja, plana za tekoče leto, ter predloženih instrumentov zavarovanja plačila.
10.2. Panteh v primeru odloženega plačila od kupca zahteva zavarovanje plačil z ustreznim instrumentom zavarovanja plačila.

11.Garancija
11.1. Za blago, za katerega je izdana garancija za brezhibno delovanje stvari, Panteh ob izpolnjevanju garancijskih pogojev v garancijskem roku jamči za brezhibno delovanje. Garancijski rok začne teči z dnem izročitve blaga končnemu kupcu.
11.2. Če blago sprejme v reklamacijo partner, ga je dolžan še isti dan, vendar najkasneje naslednji delovni dan, posredovati pooblaščenemu servisu. V kolikor partner ta rok prekorači in servis zaradi posledično krajšega roka za popravilo popravila ne izvede pravočasno, je partner dolžan povrniti morebiten strošek nadomestila blaga z novim blagom oziroma vračila kupnine ter vso škodo, ki pri tem nastane.

12.Končne določbe
12.1. Vsakokratni poslovnik velja za vse partnerje, ki stopajo v razmerje s Pantehom. Šteje se, da je poslovni partner seznanjen s poslovnikom in nanj pristaja, s tem ko podpiše pogodbo o poslovnem sodelovanju oziroma poda Pantehu naročilo.
12.2. Za poslovanje s poslovnimi partnerji veljajo izključno pogoji navedeni v tem poslovniku, razen če v Pogodbi o poslovnem sodelovanju ali v aneksu k pogodbi ni drugače določeno. Drugačni dogovori brez pisnega dogovora ne morejo biti veljavni.
13.3. Poslovnik stopi v veljavo v petnajstih dneh po objavi in velja do objave novega poslovnika. Naročila bodo vselej obravnavana skladno s trenutno veljavnim poslovnikom.
 
Ljubljana, 18. Maj 2020
PANTEH d.o.o.                           Nejc Klement, direktor